Editorial Board


 

Editor in Chief          
  Qingkai Han   Dalian University of Technology (China,PR)   hanqingkai@dlut.edu.cn
           
Board of Editors          
  Zhaodong Wang   Northeastern University (China, PR)   zhdwang@mail.neu.edu.cn
  Hongguang Li   Shanghai Jiaotong University (China, PR)   hgli@sjtu.edu.cn
  Jangho Lee   Kunsan National University (Korea)   jangho@kunsan.ac.kr
  David He   University of Illinois at Chicago (USA)   davidhe@uic.edu
  Gang Wang   University of Alabama in Huntsville (USA)   gang.wang@uah.edu
  Tianhong Pan   Jiangsu University (China, PR)   thpan@live.com
  Yi Zhu   Jiangsu University (China,PR)   zhuyi@ujs.edu.cn
  He Li   Northeastern University (China,PR)   hli@mail.neu.edu.cn
  Hui Ma   Northeastern University (China,PR)   mahui_2007@163.com
  Zhong Luo   Northeastern University (China,PR)   zhluo@mail.neu.edu.cn
  Wei Sun   Northeastern University (China, PR)   weisun@me.neu.edu.cn
  Xiaodong Yang   Beijing University of Technology (China,PR)   jxdyang@163.com
  Yuxi Yu   Xiamen University (China,PR)   yu_heart@xmu.edu.cn
  Xiaoguang Yu   University of Science and Technology (China, PR)   yuxiaoguang58@163.com
  Xuejun Li   Hunan University of Science and Technology (China, PR)   hnkjdxlxj@163.com
  Junzhou Huo   Dalian University of Technology (China, PR)   huojunzhou@dlut.edu.cn
  Lingli Jiang   Hunan University of Science and Technology (China, PR)   51167598@qq.com
  Kuanfang He   Hunan University of Science and Technology (China, PR)   hkf791113@163.com
  Rui Zhu   Shanghai University of Electric Power (China, PR)   zhuruish@163.com
  Qingpeng Han   Shanghai University of Electric Power (China,PR)   han1011@163.com
  Jingyu Zhai   Dalian University of Technology (China,PR)   zhaijy@dlut.edu.cn